Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Wecovi BV te Zwolle 

Artikel 1. Algemeen

 1. Onder ‘Wecovi’ wordt verstaan Wecovi BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 05050253, gevestigd te Zwolle, Nederland, tevens gebruiker van deze algemene verkoopvoorwaarden.
 2. Onder ‘voorwaarden’ wordt verstaan de algemene verkoopvoorwaarden van Wecovi.
 3. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan de (potentiële) contractuele wederpartij van Wecovi of een (rechts)persoon namens deze.
 4. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan de overeenkomst en/of nadere- of vervolgovereenkomsten tussen Wecovi en de opdrachtgever.
 5. Onder ‘zaken’ wordt verstaan de te leveren stoffelijke objecten.


Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Wecovi gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Wecovi niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van Wecovi zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 1 maand is aanvaard. Wecovi heeft te allen tijde het recht te bepalen dat de door haar te leveren artikelen en zaken slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.


Artikel 4. Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Wecovi met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor Wecovi ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Wecovi geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Wecovi reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van de gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Annulering van verstrekte opdrachten binden Wecovi pas na schriftelijke acceptatie.


Artikel 5. Prijzen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn ded oor Wecovi opgegeven prijzen inclusief invoerrechten, accijnzen en belastingen, doch exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en overige ingevolge deze voorwaarden in rekening te brengen kosten.
 2. Verhogingen van kosten componenten, waaronder mede te verstaan grondstofkosten, invoerrechten, accijnzen of andere (overheids) belastingen en/of heffingen, alsmede door de overheid voorgeschreven of toegestane prijsverhogingen, mogen door Wecovi worden doorberekend, ook na de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Wecovi behoudt zich het recht voor om afzonderlijk administratiekosten en/of transportopslag en/of brandstoftoeslag aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, welke kosten opdrachtgever gehouden is aan Wecovi te voldoen.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatie tarieven worden berekend. 
 5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de branche als redelijk beschouwd bedrag.


Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat in gebrekenstelling door Wecovi is vereist.
 2. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving van de bankrekening van Wecovi.
 3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Wecovi zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Wecovi te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en Wecovi daarop zonder moeite verhaal kan nemen.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit Artikel bedoeld, is deze van rechtswege in verzuim en is deze wegens de vertraging en de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag aan Wecovi een rente verschuldigd van 1,5 % per maand.
 5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit Artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen contractuele rente, subsidiair wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met de rente, zulks met een minimum van € 150.
 6. In het geval de factuur van Wecovi niet in euro’s is gesteld, heeft Wecovi het recht voldoening te vragen in euro’s en wel naar de koers van de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, danwel, ter keuze van Wecovi, naar die van de datum van de factuur.


Artikel 7. Wijze van levering en eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Wecovi te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Wecovi bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 2. Iedere levering van zaken door Wecovi aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan tot dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 3. Zolang de eigendom van de zaken nog bij Wecovi rust is de opdrachtgever verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Wecovi op te slaan en kan zij de zaken niet als zekerheid aan derden overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht.
 4. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van Wecovi door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerd en, tenzij het tegendeel uit een vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. Wecovi is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 8. Intellectuele eigendom

Wecovi behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verkochte zaken voor. Alle door Wecovi verstrekte afbeeldingen, modellen, monsters, etc. mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden terbeschikking worden gesteld en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.


Artikel 9. Levertijden

 1. Een door Wecovi opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking en gaat eerst in nadat de opdracht door Wecovi schriftelijk is bevestigd. Wecovi is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van Wecovi aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificatie van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Wecovi in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Wecovi, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Wecovi mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Wecovi en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.
 4. De levertijd wordt opgeschort bij niet naleving door de opdrachtgever van het in dit Artikel bepaalde en indien en zolang de opdrachtgever in verzuim is met betaling van enig uit hoofde van vorige leveringen en/of terzake van de betrokken levering verschuldigde bedragen. Wecovi is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Wecovi de overeenkomst - voor zover mogelijk - alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 
 5. De levertijd wordt eveneens opgeschort in geval van overmacht bij Wecovi en/of haar leverancier/fabrikant. In dat geval is Wecovi gerechtigd de levertijden te verlengen voor de duur van de overmachtsituatie, dan wel is zij gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden, middels een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat Wecovi jegens de opdrachtgever gehouden is tot enige schadevergoeding. Van overmacht is sprake in geval van: verhindering door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, overheidsmaatregelen, vertraging door aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen of verpakkingsmateriaal, brand, overstroming, vorst en andere bedrijfsstoornissen zoals werkstaking, bedrijfsbezetting of soortgelijke acties, gebrek aan werkkracht(en) excessieve ziekte van personeel en transportstoornissen. Onder overmacht vallen voorts alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van Wecovi, waardoor tijdige nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden gevergd, onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren  op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 10. Levering en risico

 1. De zaken zijn geleverd op het moment dat deze ter vrije beschikking staan van de opdrachtgever en de gebruikelijke documenten door Wecovi in ontvangst genomen zijn. Vanaf het moment dat de zaken ter vrije beschikking van de opdrachtgever staan en/of deze zich op de terreinen/in de gebouwen van de opdrachtgever bevinden, is het risico voor geheel of gedeeltelijk tenietgaan, beschadiging, diefstal e.d. van deze zaken voor de opdrachtgever.
 2. Het is Wecovi toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren. In dat geval is Wecovi bevoegd afzonderlijk rekeningen te verzenden en is de opdrachtgever verplicht deze rekeningen te betalen als ware het rekeningen voor afzonderlijke overeenkomsten.

Artikel 11. Retourneren

 1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van Wecovi zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan de zending verbonden voor rekening van opdrachtgever, Wecovi is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van opdrachtgever (onder derden) op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden.
 2. Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard, ontheffen opdrachtgever in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichtingen.
 3. Retourzendingen waarvoor Wecovi toestemming heeft verleend wordt enkel door haar geaccepteerd, indien deze plaatsvindt in originele en ongeschonden verpakking.
 4. Retourzending van producten onder private label voor opdrachtgever vervaardigd wordt nimmer aanvaard.
 5. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Wecovi genomen maatregelen voortvloeiend, is een gespecificeerde opgave van Wecovi voor opdrachtgever bindend, behoudends tegenbewijs.
 6. Retourzendingen reizen voor rekening van opdrachtgever, behalve in geval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van Wecovi.
 7. Retourzendingen reizen immer voor risico van opdrachtgever.

Artikel 12. Reclames

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Wecovi de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Wecovi er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het hiervoor bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. De opdrachtgever heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door Wecovi geleverde zaken niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan Wecovi heeft meegedeeld dat de zaken deze eigenschappen dienden te bezitten en Wecovi deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.
 3. Na verloop van de in lid 1. genoemde termijn behoeft Wecovi geen klachten/ reclames te accepteren en wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en te hebben geaccepteerd.
 4. Wecovi is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 5. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit Artikel tijdig te doen.
 6. Indien de in het eerste lid van dit Artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Wecovi voor opdrachtgever redelijkerwijze mogelijk is.
 7. De prestatie van Wecovi geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit Artikel in acht heeft genomen.
 8. Indien een klacht door Wecovi gegrond wordt bevonden, dienen de goederen aan Wecovi geretourneerd te worden en heeft Wecovi de keuze tussen een schadeloosstelling in geld die in geen geval de waarde der geleverde goederen zal overtreffen, dan wel kan Wecovi een vervangende levering doen. Elke andere vorm is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Eigendom productiemiddelen

Alle door Wecovi vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven eigendom van Wecovi, ook als
deze als aparte post op de offerte, het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Wecovi is niet gehouden deze zaken aan de
opdrachtgever af te geven. Evenmin is Wecovi gehouden deze zaken voor de opdrachtgever te bewaren.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is gehouden om daar waar het producten betreft onder de merknaam Wecoline dan wel Wecovi Service of andere merknamen van Wecovi, alle in detailverpakking door Wecovi geleverde en in het verkeer gebrachte artikelen te verhandelen in de originele van Wecovi afkomstige verpakking, zonder veranderingen/wijzigingen aan te brengen. Het is de opdrachtgever voorts niet toegestaan de van Wecovi afkomstige of via Wecovi geleverde verpakkingen te gebruiken, te verhandelen of in het verkeer te brengen, anders dan met de oorspronkelijke inhoud die aan de opdrachtgever is geleverd. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde is de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 2.000,- voor iedere overtreding, naast de gehoudenheid om alle dientengevolge veroorzaakte schade aan Wecovi te voldoen.
 2. De aansprakelijkheid van Wecovi uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs met een maximum van € 10.000,-.
 3. Wecovi is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken en of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 4. Wecovi is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 5. Wecovi is nimmer jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor, en de laatste is verplicht Wecovi in alle opzichten te vrijwaren tegen, aanspraken van derden op kosten, schaden en interessen ontstaan ten gevolge van daden of nalatigheid van personen in dienst van Wecovi, of door zaken welke eigendom zijn van Wecovi of welke bij haar in gebruik zijn, of door Wecovi getransporteerde en/of verkochte zaken.

Artikel 15. Garantie

 1. In beginsel verleent Wecovi uitsluitend op nieuwe zaken een garantie van drie maanden te rekenen vanaf levering met inachtneming van de overige bepalingen.
 2. De garantie omvat herstel of vervanging van de zaak doch omvat nimmer meer dan de verplichting van de leverancier van Wecovi. Uitsluitend Wecovi maakt de keuze tussen herstel of vervanging.
 3. De door Wecovi onder de garantie teruggenomen zaken worden eigendom van Wecovi.
 4. Een beroep op de garantie wordt met inachtneming van artikel 14 slechts gehonoreerd indien de zaak is gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor de zaak geacht wordt te dienen.
 5. 5. De garantie geldt niet indien:
  a. de opdrachtgever of iemand namens de opdrachtgever zonder toestemming van Wecovi, aanpassingen heeft verricht;
  b. er sprake is van fouten en/of gebreken als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of handelen;
  c. er sprake is van normale slijtage.

Artikel 16. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

 1. Geringe afwijkingen ten aanzien van geleverde hoeveelheid, opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
 2. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 17. Ontbinding

In gevallen van overmacht als omschreven in deze algemene verkoopvoorwaarden is Wecovi gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, of als de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wecovi, in welke gevallen de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en in gebreke is, in welk geval Wecovi de overeenkomst kan ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.

Artikel 18: Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

 1. Opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Wecovi.
 2. Bij overtreding van het in het eerste lid van dit Artikel gestelde is opdrachtgever aan Wecovi een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt door opdrachtgever direct betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan opdrachtgever.

Artikel 19. Overig

De eventuele niet rechtsgeldigheid of nietigheid van een bepaling in deze voorwaarden zal geen effect hebben op de rechtsgeldigheid van de andere in deze voorwaarden opgenomen bepalingen. De voorwaarden zullen in dat geval worden uitgelegd als ware de niet rechtsgeldige of nietige bepaling van deze voorwaarden geen onderdeel.

Artikel 20. Verjaring

Alle vorderingen jegens Wecovi verjaren door verloop van één jaar na de datum van uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

 1. Voor zover nodig wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn binnen Nederland en is op de overeenkomst alsmede alle daaruit voortvloeiende zaken en geschillen te allen tijde enkel het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij uitsluiting is de Rechtbank te Zwolle bevoegd kennis te nemen van alle geschillen en of vorderingen de overeenkomst betreffende.

Versie: 1 oktober 2013